Biographi Mawlana Iqbal Zain Al-Jauhari

Dilahirkan dalam tahun 1981 dan berasal dari selatan tanahair, Kluang Johor. Mengambil pengajian Tahfiz al-Quran 30 juzuk di wilayah Pattani Darussalam, selatan Thailand. Setelah tamat pengajian tahfiz, menyambung pengajian dalam bidang Tafsir, Hadith dan Perbandingan Agama & Mazhab di Johannesburg, Afrika Selatan selama 7 tahun sehingga mendapat kelulusan dalam jurusan Ilmu Syariah dan Hadith.

Setelah itu, mendalami pengajian khusus Feqah Imam Syafiee, Ilmu Tarbiyah, Tasawwuf dan kaedah Dakwah di Pusat Pengajian Darul Mustafa,Tarim, wilayah Hadhramaut, Yemen Selatan selama 3 tahun. Ketika di Hadramawt, Yemen, pernah dilantik sebagai Ketua Pelajar Malaysia (PERMAYA).

Memiliki ijazah sarjana dalam bidang Ketamadunan Dan Falsafah Islam dari Centre for Advanced Studies on Islam, Science and Civilisation (CASIS) di Universiti Teknologi Malaysia, UTM, Jalan Semarak,Kuala Lumpur.

Buat masa ini, menjadi pemimpin Majlis Ta’lim Darul Mujtaba di Kuala Lumpur, pengerusi Pertubuhan al-Isyraq, Ahli Majlis Tertinggi pertubuhan Gabungan Mi’raj dan merupakan naib pengerusi merangkap ketua R & D Pertubuhan NGO Kesedaran Melayu Dan Islam (KEMUDI).

Selain itu, turut menjadi penceramah bebas di dalam dan luar negara, menjadi penterjemah kepada alim-ulama yang datang dari dunia Arab, khususnya dari Hadhramawt, Yaman. Bertindak sebagai panel penceramah untuk modul-modul yang disusun oleh NGO KEMUDI dan aktif membuat pembentangan kertas kerja di seminar-seminar. Sudah menghasil beberapa karya ilmu dibawah terbitan Galeri Ilmu. Menerima jemputan berceramah di TV Al-Hijrah, Astro Oasis, RTM dan radio IKIM.

Menguasai Bahasa Arab, Urdu, Inggeris dan Bahasa Melayu.

NAMA-NAMA GURU DAN LATAR BELAKANG PENGAJIAN

1998-2001 (Aliran pondok dan madrasah tahfiz di Semenanjung & Pattani, Selatan Thai)
Maulana Farouk
Ustaz Zakariyya al-Fatoni
Ustaz Fadzli al-Yamani
Ustaz Muhammad al-Basiri

2002-2009 (Aliran Deobandi di Afrika Selatan )
Mufti Radha ul-Haq
Mufti Alauddin al-Afghani
Mufti Muhammad Ali
Mufti A’zhami
Maulana Syabir Saloojee
Maulana Sulayman Choksi
Maulana Muhammad Doodat
Maulana Abbas Sarigat
Maulana Abdullah Deolah
Maulana Usman Mewati
Maulana Sulaiman Molla
Maulana Abdul Quddus
Qari Ayyub
Qari Rasyid Dabelia
Qari Saleh Yusuf
Qari Zaid
Qari Mubin
Maulana Abdullah Bhamji
Maulana Junaid
Maulana Burhan

2010-2013 (Aliran Hadrami di Tareem, Hadramawt, Yaman)
Al-Habib Umar Bin Hafidz
Al-Habib Ali al-Masyhur
Al-Habib Salim as-Syatiri
Al-Habib Ali al-Jufri
Al-Habib Kazhim bin Ja’far as-Saqqaf
Al-Habib Muhammad bin Abdullah al-Eidrus
Al-Habib Alwi al-Eidrus
Al-Habib Mustafa bin Abu Bakar al-Hamid
Al-Habib Hasan bin Husain al-Haddad
Al-Habib Mujtaba al-Syehab
Syeikh Umar Husain al-Khatib
Syeikh Toha
Syeikh Umar Zai’za’

2013- sekarang (Aliran Kalam, Falsafah & Ketamadunan di CASIS-UTM)
Prof. Dr. Syed Naquib al-Attas
Prof. Dr. Wan Mohd Nor
Prof. Dr. Zainiy Uthman
Prof. Dr. Khalif Muammar
Prof. Dr. Tatiana Denisova
Prof. Dr. Wan Suhaimi
Prof. Madya Dr. Adi Setia
Dr. Syamsuddin Arif
Dr. Sulaiman Boeyo

TALAQQI DAWRAH KITAB BERSANAD
Al-Habib Abu Bakar al-Adni
Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait
Syeikh Habib Ahmad bin Muhammad al-Maliki
Syeikh Sidi Rohimuddin al-Banteni
Syeikh Usamah al-Azhari

KITAB2 YANG DIPELAJARI SECARA RIWAYAH DAN DIRAYAH

ILMU TAFSIR DAN USUL
1. Tafsir al-Jalalain
2. Tafsir al-Baghawi
3. Tafsir Uthmani li Maulana Syabir Ahmad Uthmani
4. Al-Fauz al-Azhim li Syah Waliyullah ad-Dehlawi
5. Miftah Al-Qur’an

ILMU HADIS DAN USUL
6. Sahih Bukhari
7. Sahih Muslim
8. Sahih Tirmizi
9. Sahih Abu Daud
10. Sahih Ibnu Majah
11. Sahih Nasa’i
12. Muwatta Imam Malik
13. Muwatta Imam Muhammad
14. Syarh Ma’ani al-Athar li Tahawi
15. Syamail Muhammadiah li Tirmizi
16. Misykat al-Masabih li Khatib Tibrizi
17. Riyadh as-Solihin lil Imam Nawawi
18. Arba’in Nawawiyah
19. Zadut Tolibin
20. Mukhtarat al-Hadis as-Syarif lil Habib Umar
21. Nuhbatul Fikr lil Imam Ibnu Hajar al-Asqalani
22. Al-Maqasid al-Hasanah lil Imam al-Zarqani
23. Khairul Usul fil Mustolah
24. Al-Qawa’id al-Asasiyyah fil Mustolah lil Allamah Muhammad bin Alwi al-Maliki
25. Nur al-Iman Min Kalam Al-Habib al-Rahman  lil Habib Umar bin Hafidz
26. Awa’il Sunbuliyyah li Syeikh Muhammad Sa’id al-Makki
27. Al-Ujalah fi al-ahadis al-musalsalah li Syaikh Yasin Ahmad al-Fadani

ILMU AQIDAH
28. Aqaid Nasafiyyah lil Imam Taftazani
29. Aqidah Tohawiah lil Imam Tohawi
30. Aqidah Najiah lil Habib Zein b. Sumayt
31. Jauhar al-Tauhid li Syeikh Ibrahim al-Laqqani
32. Al-Iqtisad fi al-I’tiqad lil Ghazali

ILMU FIQH DAN USUL
33. Matla’ al-Badrayn(Asas tauhid Sifat 20 dan fiqh Syafi’e karangan Syeikh Wan Muhammad b Wan Ismail al-Fatoni)
34. Minhaj lil Imam Nawawi
35. Al-Tanbih li Syeikh Abu Ishaq al-Syirazi
36. Umdah al-Salik li Syeikh Naqib al-Misri
37. Al-Yaqut an-Nafis lil Habib Ahmad al-Syatiri
38. Al-Ghayah wa al-Taqrib li Abi Syuja’
39. Safinah an-Naja li Syaikh Salim al-Hadrami
40. Az-Zubad Lil Imam Ibn Ruslan
41. Al-Hidayah li Syaikh Ali al-Murghighani
42. Kanz al-Daqa’iq li Syaikh Abul Barakat al-Nasafi
43. Al-Quduri lil Imam Al-Quduri
44. Al-Risalah al-Jami’ah Lil Habib Ahmad al-Habsyi
45. Usul Al-Wajiz li Syaikh Muhammad Haitu
46. Usul as-Syasi li Syaikh Nizamuddin al-Shashi
47. Nurul Anwar li Syaikh Ahmad al-Hanafi
48. Syarh Al-Waraqat lil Allamah Muhyiddin al-Mahalli
49. Deen ki Batie li Maulana Asyraf Ali Thanwi

ILMU TASAWUF
50. Bidayatul Hidayah lil Ghazali
51. Ayyuhal Walad lil Ghazali
52. Adab Sulukil Murid lil Imam Haddad
53. Risalah al-Mu’awanah lil Imam Haddad
54. Dakwah Tammah lil Imam Haddad
55. Eidhah al-Asrar lil Habib Muhammad al-Eidrus

56. Al-Hikam lil Imam Ibn Atha’illah 

57. Qutul Qulub lil Imam Talib al-Makki

58. Tajul Arus lil Imam Ibn Atha’illah
59. Awarif al-Ma’arif lil Imam Suhrawardi
60. Al-Rawdah al-Khadra’ li Shaykh Ali Baras

ILMU LUGHAH ( NAHU, SARAF, BALAGHAH, AL-BAYAN, AL-MA’ANI, AL-BADI’, SYAIR ARAB)
61. Qawa’id al-Lughah
62. Matan Jurumiyah li Syaikh Muhammad al-Syahanji
63. Matan Bina’ li Syaikh Abdullah al-Daqanzi
64. Syuzur az-Zahab li Syaikh Jamaluddin al-Ansari
65. Qasas al-Nabiyyin lil Mawlana Abul Hasan al-Nadwi
66. Al-Balaghah al-Wadhihah li Shaykh Mustafa Amin
67. Hidayah al-Nahwi Syarh Kafiah lil Allamah Ibnu Hajib
68. Al-Nahwu al-Wadih li Syeikh Mustafa Amin
69. Al-Kawakib al-Durriyah li Syeikh Muhammad al-Ahdal
70. Maqamat Al-Haririyyah li Syaikh Qasim al-Hariri
71. Diwan al-Mutanabbi lil Mutanabbi
72. Al-Burdah lil Imam Busairi

LAIN2 (TAJWID, RIWAYAT AL-QUR’AN & HADIS, FARAID, MANTIQ, AL-ADAB, SIRAH, TARIKH)
73. Fawa’id al-Makkiyah li Qari Abdul Rahman Makki
74. Muqaddimah al-Jazriyyah lil Imam Jazri
75. Riwayat Al-Qur’an Imam Hafs
76. As-Siraji fil Fara’idh lil Imam Sirajuddin 64. al-Sajawandi
77. Mirqat fil Mantiq li Shaykh Abdul Rasyid Mulvi
78. Mu’een al-Falsafah li Mufti Sa’id Palanpuri
79. Hadyun Nabi li Syaikh Umar al-Khatib
80. Tarikh al-Hawadith lil Allamah Muhammad al-Maliki
81. Fiqh al-Sirah li Syaikh Buti
82. Du’a Masnoon li Mawlana Asyiq Ilahi
83. Khulasah Nuril Yaqeen li Shaykh Umar Abdul Jabbar

ILMU FIQH AL-DA’WAH DAN TAHAWWULAT
84. Tawjih an-Nabih lil Habib Umar bin Hafiz
85. Al-Nubzah al-Sughra lil Habib Abu Bakr al-Adni
86. Maqasid al-Halaqat lil Habib Umar bin Hafidz
87. Al-Tawali’ as-Sa’diyyah lil Habib Muhammad as-Saqqaf
88. Qabas al-Nur al-Mubin min Ihya’ Ulm al Din lil Habib Umar bin Hafidz
89. Silsilah Ma’alim Du’ah lil Habib Umar bin Hafidz
90. Hakaza Fal-Nad’u ila al-Islam li Syeikh Ramadhan al-Buti

JALAN KEROHANIAN
Didikan rohani dibawah asuhan tarbiah:
Tariqat Chistiyyah (bai’atan wa sulukan)
Tariqat Alawiyyah (ta’liman)
Tariqat Syatariyyah (fathan wa tarbiyatan)
Tariqat Syaziliyyah (tabarrukan)

MUROBBI DAN MURSYID DLM PENDIDIKAN ROHANI
Syeikh Maulana Ibrahim Mia
Mufti Radha ul Haq
Al-Habib Umar Bin Hafidz
Syeikh Sidi Rohimuddin al-Banteni
Syeikh Ibrahim bin Muhammad

INILAH MANHAJKU
Al-Syafie mazhabku, al-Hanifiyyah wa al-Malikiyyah wa al-Hanabilah pedomanku, al-Asyairah wa Al-Maturidiah akidahku, al-Dehlawiyyah manhaj hadisku, al-Syaziliyyah aliran rohaniku, al-Ghazaliyyah tasawufku, al-Qushashiah tarekatku, kasih sayang, kecintaan dan hikmah adalah dakwahku.

 

Copyright 2018 by Darul Mujtaba